Terminologija:

 1. Šta je javna nabavka?
  Javna nabavkaje pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se, u smislu zakona, smatraju naručiocima.

 2. Šta je ponuđač?
  Ponuđačje domaće ili strano pravno ili fizičko lice koje ponudi isporuku dobara, pružanje usluga ili izvođenje radova.

 3. Šta je naručilac?
  Naručilac javne nabavke jedržavni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava , kao i organizacija za obavezno socijalno osiguranje,javno preduzeće, pravno lice kojeobavlja i delatnost od opšteginteresa.

 4. Šta je ispravna ponuda?
  Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na osnovu pregleda, utvrđeno da ispunjava sve uslove iz zakona i konkursne dokumentacije.

 5. Šta je odgovarajuća ponuda?
  Odgovarajuća ponudaje ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

 6. Šta je javni poziv – Tender?
  Naručilac je dužan da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda, odnosno prijava za javnu nabavku. Javni poziv sadrži podatke o naručiocu, predmetu nabavke, uslovima za učestvovanje u postupku, kriterijumu i elementima kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude, vremenu i mestu uvida u konkursnu dokumentaciju, uslovima za preuzimanje konkursne dokumentacije, vremenu i mestu podnošenja ponude, vremenu i mestu otvaranja ponuda, roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, kao i o imenu osobe za kontakt koja će pružati dodatne informacije.