Otvaranje ponuda:

  1. Ko može prisustvovati javnom otvaranju ponuda?
    Svako zainteresovano lice. Međutim, za UČEŠĆE u postupku otvaranja (pregled dokumentacije, pitanja, potpis zapisnika....) potrebno je posedovanje ovlašćenja ponuđača.

  2. Može li se pregledati dokumentacija konkurencije na otvaranju ponuda?
    Da, ali samo elementi obrazca ponuda (cene, plaćanje, rokovi...), a za ostala dokumenta samo njihova dostava. Detaljan pregled dokumentacije konkurencije može se vršiti u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

  3. Da li ponuđač mora da potpiše zapisnik o otvaranju ponuda?
    Ne, ali bi pri tome trebao da u zapisnik unese razloge za nepotpisivanje.