Dokumentacija ponuđača – Ponuda:

  1. Da li je obavezno da dokumenta koja dostavlja ponuđač budu originali ili overene fotokopije?
    Ne, ponuđač u svojoj Ponudi može dostaviti neoverene fotokopije svih dokumenata. Originale dostavlja onaj čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija.

  2. Da li dokumentacija ponude prilikom dostavljanja naručiocu mora biti povezana?
    Da, mora biti povezana tako da se iz nje ne mogu vaditi niti zamenjivati njeni delovi.

  3. Na kom jeziku se priprema dokumentacija ponuđača (Ponuda)?
    U principu, ponuda se priprema na srpskom jeziku. Međutim, Zakon je predvideo kada naručilac dokumentaciju priprema i na stranom jeziku, tako da je on obavezan da u svom uputstvu navede jezik na kom će ponuđač pripremiti ponudu.